Fan Art: Eric Poulton’s Steampunk Leia

IMAGE: Eric Poulton’s Steampunk Leia

The original Steampunk Star Wars master Eric Poulton returns with Lady Leia, Princess of Alderaan.